Srdečně zveme zájemce na Den otevřených dveří, který se uskuteční 24.11. 2021 od 8.00 do 17. hodin.

Pekař

Učební plán – Pekař

Kód a název oboru vzdělání: 29-53-H/01 Pekař

Název ŠVP: Pekař

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka studia: 3 roky

Forma studia: denní studium

Datum platnosti: od 1. 9. 2011

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
A. Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Anglický jazyk / Německý jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 1 1 1 3
Základy přírodních věd 2 1 0 3
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 1 1,5 2,5
Daňová evidence 0 0 1,5 1,5
Suroviny 2 2 2,5 6,5
Technologie 3 3 2,5 8,5
Stroje a zařízení 2 1 1,5 4,5
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem 32 33,5 34 99,5
B. Nepovinné vyučovací předměty
Cvičení z českého jazyka 0 0 1 1
Cvičení z cizího jazyka 0 0 1 1
Cvičení z matematiky 0 0 1 1

Poznámky:

Vyučování je organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku. Při odborném výcviku jsou žáci rozděleni na skupiny, zejména s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické požadavky podle platných předpisů. Počet žáků na jednoho učitele odborného výcviku je stanoven vládním nařízením.

Praktické činnosti formou odborného výcviku se odvíjejí od obsahových okruhů Technická a technologická příprava a Výroba a odbyt. Jsou realizovány na smluvních pracovištích školy u právnických a fyzických osob.

Přírodovědné vzdělávání je v ŠVP rozděleno: 1. ročník – fyzikální, ekologické a biologické vzdělávání, 2. ročník – chemické vzdělávání

Do třetího ročníku studia jsou v případě zájmu zařazeny nepovinné vyučovací předměty jako cvičení k procvičení a rozšíření znalostí z daných předmětů. Příprava je zaměřena na přípravu žáků k vyššímu stupni vzdělávání.