Finanční a daňový specialista

Učební plán – Finanční a daňový specialista

Kód a název oboru vzdělání: 63 – 41 – M/01 Ekonomika a podnikání

Název ŠVP: Finanční a daňový specialista

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka studia: 4 roky

Forma studia: denní studium

Datum platnosti: od 1.9.2020 počínaje 1. ročníkem

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
A. Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura 4 3 3 4 14
První cizí jazyk 3 3 3 3 12
Druhý cizí jazyk 2 2 2 2 8
Občanská nauka 1 1 1 0 3
Hospodářský zeměpis 3 0 0 0 3
Matematika 3 3 3 3 12
Základy přírodních věd 2 1 1 0 4
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 2 1 7
Obchodní korespondence 3 3 0 0 6
Ekonomika 2 2 2 2 8
Účetnictví a daně 2 2 4 4 12
Praktická cvičení z účetnictví 0 2 2 2 6
Management 0 0 2 0 2
Marketing 0 2 0 0 3
Psychologie prodeje 1 0 0 0 0
Právní nauka 0 2 0 0 2
Cvičení z ekonomiky 0 0 2 1 3
Obchodní logistika 0 0 2 0 2
Mezinárodní obchod 0 1 0 0 1
Praxe 0 0 3 4 7
Odborná praxe 0 0 2 týdny 2 týdny
B. Volitelné předměty
Seminář anglického jazyka 0 0 0 4 4
Seminář německého jazyka 0 0 0 4 4
Cvičení z matematiky 0 0 0 4 4
Celkem 30 32 34 32 128

Poznámky

Východiskem pro tvorbu ŠVP je rámcový vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání.

Prvním cizím jazykem je anglický nebo německý jazyk. Druhým cizím jazykem je anglický nebo německý jazyk.

Přírodovědné vzdělávání je v ŠVP rozděleno: 1. ročník – ekologické a biologické vzdělávání, 2. ročník – chemické vzdělávání, 3. ročník – fyzikální vzdělávání

Předmět praxe konají žáci ve 3. a 4. ročníku v konkrétních firmách, které si volí a s nimiž škola uzavírá smlouvu o provedení praxe. Týdenní vyučovací hodiny předmětu praxe se pro maximálně efektivní využití pobytu ve firmách slučují do jednodenního celku v dvoutýdenním cyklu.

Odbornou praxi konají žáci třetích a čtvrtých ročníků ve firmách, které si volí a s nimiž škola uzavírá smlouvu o provedení odborné praxe. Odborná praxe je konána souvisle ve dvou týdnech. Termíny konání jsou stanoveny ředitelkou školy v organizačním zajištění daného školního roku.