Školní řád

Tento školní řád je vydáván ve smyslu vyhlášky MŠMT ČR č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Účelem školního řádu je vytvoření příznivých podmínek pro vyučování v budově školy i na pracovištích praktického vyučování, kde výuka probíhá. Důsledným dodržováním řádu zaměstnanci školy i žáky se zajistí řádný chod školy a bezkonfliktní vzájemné soužití při respektování oprávněných zájmů obou stran.

Úvodní a všeobecná ustanovení

Školní řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, a je přizpůsoben podmínkám SŠO, Kolín IV, Havlíčkova 42.

Žáci studující na SŠO Kolín mají právo:

 1. na vzdělávání dle zák. 561/2004 Sb. – Školského zákona
 2. na rovný přístup ke vzdělávání (nesmí být diskriminován z důvodu rasy, bary pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana)
 3. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání (i v případě zletilých žáků mají právo na informace také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost)
 4. účastnit se vyučování podle rozvrhu hodin příslušné třídy a být informován o případných změnách v obsahu a organizaci učiva
 5. být seznámen s učebním plánem, formami výuky, školním řádem a jejich případnými změnami
 6. využívat zařízení školy, učební pomůcky
 7. volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí (toto právo mají i zákonní zástupci nezletilých žáků)
 8. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitelku školy s tím, že ředitelka školy je povinna se zabývat stanovisky a vyjádřením těchto samosprávných orgánů
 9. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 10. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání – podílet se na organizaci kulturní, společenské a sportovní činnosti
 11. zúčastňovat se mimoškolní činnosti a akcí organizovaných školou
 12. omlouvat svou nepřítomnost ve škole (nezletilí prostřednictvím zákonného zástupce)
 13. požádat o zanechání nebo přerušení studia
 14. na bezpečnost a ochranu zdraví během školního vyučování a na školních akcích
 15. na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochranu dobrého jména
 16. požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školy, pokud se cítí být v jakékoli nepohodě nebo má nějaké trápení. Pracovníci školy jsou povinni tomuto vždy věnovat náležitou pozornost
 17. na zdvořilost ze strany zaměstnanců školy, mají právo vyslovit svůj jakkoli odlišný názor, dodrží-li přitom zásady slušného jednání. Pokud nejsou spokojeni s jednáním zaměstnance školy, mají právo obrátit se se stížností na ředitelku školy

II. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, chování žáků ve škole a při činnostech organizovaných školou:

 1. Povinností žáků je docházet do školy pravidelně a včas, podle stanoveného rozvrhu hodin a zúčastňovat se vyučování ve všech povinných a volitelných vyučovacích předmětech. Do školy přicházejí 10 minut před začátkem vyučování.
 2. Povinností zákonných zástupců nezletilých žáků je zajistit: a. řádnou docházku žáka do školy b. doložit důvody nepřítomnosti žáka v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem.
 3. Přijde-li žák ze závažných důvodů pozdě, omluví se vyučujícímu ve třídě. V případě, že nepřítomnost trvala déle než jednu hodinu, omluví se také třídnímu učiteli.
 4. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování, požádá (u nezletilých žáků zákonný zástupce) třídního učitele o uvolnění z vyučování (v jeho nepřítomnosti zastupujícího třídního učitele. Z vyučování může být žák uvolněn jen pro naléhavé a mimořádné důvody. Nejedná-li se o náhlé onemocnění, zařizuje si veškeré lékařské prohlídky, potvrzení a osobní záležitosti mimo vyučování. O uvolnění delší než jednodenní požádá žák (zákonný zástupce) ředitelku školy písemně s vědomím a příslušným vyjádřením třídního učitele.
 5. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z důvodů nemoci nebo jiného důvodu, který nemohl předem předvídat, je povinen (zákonný zástupce) nejpozději do 3 dnů oznámit písemně (lze i telefonicky do sekretariátu školy) třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti. Je-li tato doba překročena, je nutné oznámit nové skutečnosti a tyto písemně doložit nejpozději pátý den absence. U odborného výcviku nebo praxe je třeba informovat pracovníka PPV, učitele odborného výcviku nebo odpovědného pracovníka ve firmě, kde žák OV nebo praxi koná. Pokud se žák dálkové nebo večerní formy studia nedostaví bez řádné omluvy na konzultace dvou po sobě jdoucích konzultačních dnů, bude písemně vyzván k doložení důvodu absence, pokud tak neučiní, bude jeho studium ukončeno.
 6. Třídní učitel omluví nepřítomnost žáka na základě omluvenky v omluvném listu podepsané zletilým žákem, zákonným zástupcem žáka nebo lékařem (vždy doplněnou podpisem zákonného zástupce). Omluvenku předkládá žák třídnímu učiteli po nástupu do školy. V případě včas neomluvené absence, popř. záškoláctví, je žákům uděleno výchovné opatření:
  • do 8 neomluvených hodin – důtka třídního učitele
  • 9 – 20 neomluvených hodin – důtka ředitelky školy, po doporučení pedagogické rady rozhodne ředitelka školy o případném snížení známky z chování na stupeň uspokojivé
  • nad 20 hodin – důtka ředitelky školy, po doporučení pedagogické rady rozhodne ředitelka školy o případném snížení známky z chování na stupeň neuspokojivé
 7. Jestliže se žák nezúčastní vyučování po dobu nejméně pěti vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve ředitel školy písemně žáka, je-li nezletilý jeho zástupce, aby neprodleně doložili důvod nepřítomnosti, a zároveň upozorní, že jinak bude posuzován, jako by studia zanechal. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy do školy nenastoupí a nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty. Tímto dnem přestává být žákem školy.
 8. Při vstupu do školy se žáci přezouvají v šatnách. Šatnové skřínky musí být opatřeny zámkem a uzamčeny.
 9. Při zazvonění musí být všichni žáci na místech podle zasedacího pořádku. Veškeré pomůcky pro výuku mají připravené na lavicích.
 10. Na počátku každé vyučovací hodiny bude připravena na katedře třídní kniha, tabule bude čistě umytá a na ní napsané datum a číslo hodiny příslušného předmětu, křída, houba. Za splnění odpovídají služby v jednotlivých třídách. Tyto služby hlásí vyučujícímu nepřítomné žáky. Třídní učitel zaznamenává jména žáků vykonávajících službu do třídní knihy. Po ukončení výuky je určená služba povinna zajistit pořádek v učebně: a. smazání tabule b. zhasnutí světla c. zavření oken d. úklid lavic, umístění židlí na lavice
 11. Nedostaví-li se vyučující do 5 minut po zvonění do třídy, ohlásí jeho nepřítomnost služba v sekretariátu školy.
 12. Nemohl-li se žák ze závažných důvodů připravit na vyučování nebo vypracovat domácí úkol, požádá o omluvení na počátku vyučovací hodiny.
 13. Ve všech žádostech školních i mimoškolních se žáci obracejí na svého třídního učitele.
 14. Žáci nebudou voláni ke školnímu telefonu a nemohou ho užívat k soukromým hovorům. Žákům budou vyřizovány jen naléhavé telefonické vzkazy. Mobilní telefony musí být během vyučovacích hodin vypnuty.
 15. Žáci nenosí do školy cenné předměty a větší částku peněz. Své osobní věci nenechávají bez dozoru. Cenné předměty lze uložit v nutných případech v sekretariátu školy.
 16. Všichni žáci dbají na to, aby ve škole bylo čisté a upravené prostředí. Dodržují normy hygienických návyků, čistotu na WC. Zbytky jídel a jiné odpadky patří do košů ve třídách a nenechávají se v lavicích. Žáci se starají o květiny a výzdobu ve třídě.
 17. Žáci udržují všechny učebnice a učební pomůcky v pořádku. V případě úmyslného poškození pomůcek a zařízení školy bude požadovaná příslušná úhrada.
 18. Uvolnění z tělesné výchovy ze zdravotních důvodů (na celý školní rok nebo jeho část) povolí ředitelka školy na základě písemné žádosti žáka (rodičů) a doporučení lékaře. Žák i v případě uvolnění z tělesné výchovy musí být vyučování tělesné výchovy přítomen a zaměstnává se podle pokynů vyučujícího pomocnými úkoly. Je-li tělesná výchova zařazena na první nebo poslední vyučovací hodinu, žák se výuky nezúčastní po dohodě s třídním učitelem, vyučujícím tělesné výchovy a s písemným souhlasem zákonného zástupce u nezletilých žáků.
 19. Žák ve škole i na veřejnosti vystupuje slušně.
 20. Žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka ohlašuje škole, bez zbytečného odkladu, údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.
 21. Žák nebo zákonný zástupce žáka informuje školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání nebo na jeho účast v odborném praktickém vyučování.
 22. Žáci, kteří využívají služeb školní knihovny, dodržují pravidla stanovená jejím řádem.

III. Provoz a vnitřní režim školy

 1. Školní budovu otevírá školník v 7.15 hod. Žáci vstupují do budovy předním vchodem a po přezutí ve vyhrazených šatnách mohou do tříd, v nichž mají výuku (používají schodiště u zadního vchodu).
 2. Od 7.25 do 7.45 hod, o přestávce po druhé vyučovací hodině a o polední přestávce vykonávají dozor pedagogičtí pracovníci podle rozpisu dozorů. Rozvržení hodin a přestávek a bezpečnostní zabezpečení vstupu je stanoveno Provozním řádem školy
 3. Vyučovací proces se řídí rozvrhem hodin, který je závazný pro učitele i žáky školy. Měnit ho lze pouze se souhlasem ředitelky školy nebo jejího zástupce. Vyučovací hodiny začínají a končí takto:

denní studium 

 1. 1. hodina 7.45 – 8.30

  2. hodina 8.35 – 9.20

  hlavní přestávka

  3. hodina 9.35 – 10.20

  4. hodina 10.25 – 11.10

  5. hodina 11.15 – 12.00

  polední přestávka

  6. hodina 12.30 – 13.15

  7. hodina 13.20 – 14.05

  8. hodina 14.10 – 14.55

   

  večerní studium

  Úterý, čtvrtek:

  1. hodina 13.20 – 14.05
  2. hodina 14.10 – 14.55

  hlavní přestávka

  1. hodina 15.15 – 16.00
  2. hodina 16.00 – 16.45
  3. hodina 16.50 – 17.35
  4. hodina 17.35 – 18.20

 

dálkové studium

  1. hodina 15.15 – 16.00
  2. hodina 16.00 – 16.45
  3. hodina 16.50 – 17.35
  4. hodina 17.35 – 18.20

   

  1. Obsazení učeben je stanoveno rozpisem, který je součástí rozvrhu hodin. Přecházet do jiných učeben a tělocvičny musí žáci o přestávkách tak, aby na začátku vyučovací hodiny byli již na určeném místě. Potřebuje-li vyučující vzhledem k probíranému učivu použít jinou učebnu (např. s videem), oznámí služba změnu zástupci ředitele.
  2. O přestávkách a volných hodinách musí být ve třídách a na chodbách klid. Není dovoleno se bezdůvodně shromažďovat na chodbách a vstupovat do jiných učeben, svým chováním rušit žáky ve třídách, kde probíhá vyučování, zdržovat se v šatnách.
  3. Po zvonění na vyučování je zakázáno zdržovat se na chodbách, a to i v případě volných hodin.
  4. Při pozdním příchodu do vyučovací hodiny (např. při zpoždění dopravního prostředku, příchodu od lékaře atd.) jsou žáci povinni jít neprodleně do přidělené učebny a chovat se tak, aby co nejméně narušovali probíhající výuku
  5. O polední přestávce mohou žáci v případě příznivého počasí pobývat ve vyhrazených prostorách mimo budovu, pokud se přezuli. Pro východ z budovy i návrat do ní používají zadní vchod.
  6. V době před vyučováním a o hlavní přestávce si mohou žáci zakoupit nápoje a svačinu v automatech uvnitř budovy.
  7. Po ukončení vyučování sejdou žáci do šaten schodištěm kolem jídelny, v šatně se přezují a opustí budovu školy zadním vchodem.
  8. Vzhledem k nedostatečné kapacitě parkovacích ploch, ničení travních ploch a z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje parkování vozidel v areálu školy

   

  IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

  1. Při všech činnostech organizovaných školou je nutno dodržovat kázeň, bezpečnost, dopravní pravidla a pravidla PO a BOZP. Žáci jsou povinni řídit se při všech školních i mimoškolních akcích pokyny odpovědných pedagogických pracovníků.
  2. Žáci používají pracovní oděv nebo cvičební úbor a obuv podle druhu vykonávané činnosti a podle pokynů učitele, který dodržování tohoto požadavku kontroluje. Žák musí mít cvičební úbor, pracovní oděv a obuv v řádném a použitelném stavu. Vyučující daného předmětu provedou nebo zajistí prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.
  3. Žákům je zakázáno zahájit jakoukoli školní nebo mimoškolní akci před příchodem odpovědného pedagogického pracovníka pověřeného dozorem.
  4. Žáci jsou povinni seznámit se s požárním řádem a evakuačním plánem, s rozmístěním protipožárních prostředků a návodem na jejich použití. Je zakázáno poškozovat nebo bezdůvodně manipulovat s prostředky protipožární ochrany a ničit označení únikových cest vč. ostatního bezpečnostního značení.
  5. Žákům je zakázáno svým jednáním vystavovat nebezpečí úrazu sebe nebo jiné osoby. Zejména je zakázáno poškozovat majetek školy a vytvářet tím možné zdroje úrazů nebo havárií. Je povinností žáků upozornit učitele nebo vedení školy na případné zjištěné překračování tohoto nařízení jinými žáky školy.
  6. Pokud žák zjistí nebezpečí úrazu nebo havárie, případně vznik požáru apod., je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně v kanceláři školy nebo školníkovi, popřípadě nejblíže dosažitelnému pracovníkovi školy.
  7. Při úrazech je přítomný pracovník školy nebo žák povinen poskytnout zraněnému první pomoc, případně zabezpečit přivolání lékařské pomoci a úraz ihned nahlásit v kanceláři školy. O každém školním úrazu musí být sepsán záznam na předepsaném tiskopise pracovníkem, který za činnost, při níž došlo k úrazu, zodpovídal.
  8. Žákům je zejména zakázáno:
   1. kouřit ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy a na všech akcích organizovaných školou (zákon 379/2005 Sb.)
   2. přechovávat a požívat ve škole a při školních akcích alkoholické nápoje
   3. nosit do školy a požívat zde zdraví škodlivé návykové látky
   4. žákům je zakázáno provozovat v prostorách školy karetní a jiné hazardní hry za peníze
   5. nosit do školy předměty nebezpečné životu a zdraví lidí (např. výbušniny, hořlaviny, chemikálie, zbraně, ostatní nebezpečné předměty apod.)
   6. vyklánět se z oken, sedat na parapety oken a cokoliv z oken vyhazovat, sedat na radiátory ústředního vytápění
   7. pohybovat se v prostorách školy tak, že si žák sobě nebo druhému přivodí úraz, zranění, popřípadě spolužáky ohrožuje na zdraví
   8. ničit majetek a zařízení školy – každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. Pokud nedojde k dohodě o náhradě školy mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte či zletilým a školou, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.
  9. Žákům není dovoleno nosit do školy a používat v prostorách školy různé radiopřijímače, přehrávače, hudební nástroje apod., je nepřípustné jejich napojení do elektrické sítě školy, s výjimkou akcí povolených ředitelkou školy popř. třídním učitelem. Mobilní telefony je povoleno užívat pouze v nezbytně nutných případech o přestávkách, je zakázáno jejich dobíjení v zásuvkách školy; během vyučovací hodiny musí být telefony vypnuty.
  10. Zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění v BOZP a PO. Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech vedení školy a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují vedení školy a zákonného zástupce žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu další zletilé osoby, která je v pracovněprávním vztahu ke škole. Při úrazu poskytne nebo zajistí žákovi i jiné osobě první pomoc službu konající učitel nebo přítomný zaměstnanec. Úraz ihned hlásí vedení školy. Záznam do knihy úrazů zajišťuje ten pracovník, který byl svědkem úrazu nebo který se o něm dozvěděl první.
  11. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka. Je-li výuka přerušena (volné hodiny, přestávka na oběd, zrušená hodina dle rozpisu suplování) a tato skutečnost je žákům (zákonným zástupcům) známa, nenese škola odpovědnost za případné škody, protože po tuto dobu dozor nad žáky nezajišťuje. Totéž platí, pokud žák svévolně opustí budovu školy o přestávkách či v době vyučování, činí tak na vlastní nebezpečí.
  12. Škola v souladu se základními cíli vzdělávacího systému našeho státu vychovává žáky k toleranci, k soužití lidí různých národností, náboženství a kultur. Proto považujeme veškeré projevy rasismu, diskriminace, nepřátelství, násilí, netolerance a xenofobie na naší škole za nepřijatelné. Jednání urážející lidskou důstojnost je možné posuzovat jako psychickou šikanu a za takové chování může být žák i vyloučen. Na projevy týkající se duševního a fyzického týrání sebe či spolužáků má žák morální povinnost upozornit pedagoga, ke kterému má důvěru. Přestupek bude řešen ve spolupráci s kompetentními pracovníky pedagogicko – psychologické poradny, policie ČR, s orgány péče o mládež.
  13. Úmyslné, fyzické a hrubé slovní útoky žáků vůči pracovníkům školy nebo spolužákům se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. Další podmínky stanoví Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany dětí , žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT č.j. 37 014/2005-25 ze dne 22.12.2005, který podpůrně užívá i tento školní řád.
  14. Odborný výcvik, praxe a odborná praxe uskutečňovaná na určených pracovištích je nedílnou součástí výuky, proto zde platí v plném rozsahu uvedené v předchozích bodech.

   

  V. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád

  • Ve výchovně vzdělávacím procesu se uskutečňuje klasifikace průběžná (hodnocení dílčích výsledků v jednotlivých předmětech) a celková (na konci 1. a 2. pololetí).
  • Podklady pro hodnocení žáka získává vyučující během celého klasifikačního období ústním i písemným zkoušením, kontrolními testy a sledováním práce v jednotlivých hodinách.
  • Na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a výsledky za celé období; výsledný stupeň prospěchu nemusí být aritmetickým průměrem známek.
  • V jednotlivých předmětech je požadován za pololetí minimální počet známek:
  • u předmětů s jednohodinovou dotací minimálně 2 známky
  • u předmětů s vícehodinovou dotací minimálně 4 známky
  • Formy hodnocení musí být pro žáky jednotné, výjimku tvoří prověřování znalostí žáků se specifickými poruchami učení, kdy vyučující postupuje ve spolupráci s výchovnou poradkyní a podle doporučení pedagogicko – psychologické poradny.
  • Výsledek klasifikace oznámí učitel žákovi a své hodnocení zdůvodní – u ústního zkoušení neprodleně, u písemných zkoušek po jejich opravě, nejdéle však do 14 dnů, u slohových prací do 21 dnů.
  • Termín čtvrtletní nebo pololetní práce oznámí vyučující nejméně s týdenním předstihem a pro koordinaci zapíše do kolonky poznámky ve třídní knize (k datu konání písemné práce)
  • V jednom dni mohou konat žáci pouze jednu písemnou zkoušku tohoto charakteru.

   

  • V případě nepřítomnosti žáka určí vyučující náhradní termín pro její vypracování. Veškeré opravené písemné zkoušky je vyučující povinen poskytnout žákům k nahlédnutí, případně k provedení opravy. Písemné zkoušky zůstávají uloženy po celé klasifikační období a na základě předchozího požádání jsou k dispozici k nahlédnutí zákonným zástupcům žáků.
  • Odpovědnost za správnost a objektivnost klasifikace nese učitel příslušného předmětu; se zásadami hodnocení seznámí žáky na začátku klasifikačního období. V předmětu v němž vyučuje žáka více učitelů, určí tito učitelé stupeň prospěchu po vzájemné dohodě.
  • Klasifikaci žáka je učitel povinen vést evidenci; známku zaznamená do vlastní dokumentace a do klasifikačního archu. V případě radikálního poklesu studijních výsledků informuje třídního učitele, který prokazatelným způsobem vyrozumí zákonného zástupce žáka. Stejným způsobem informuje i o časté absenci a s ní související neklasifikací.
  • Průběžné klasifikaci a hodnocení informuje učitel zákonné zástupce prostřednictvím studijních průkazů, třídních schůzek, popř. při jiných osobních jednáních.
  • Zápisy klasifikace průběžně kontroluje třídní učitel.

   

  1. Při klasifikaci učitel hodnotí v souladu s požadavky vzdělávacího programu:

  – přesnost, ucelenost, trvanlivost osvojení poznatků

  – kvalitu a rozsah získaných vědomostí a dovedností a schopnost využívat je při řešení teoretických i praktických úkolů

  – logický, samostatný, tvůrčí přístup při řešení problému

  – úroveň mluveného, písemného projevu

  – aktivitu a zájem žáka

  – kvalitu plnění domácích úkolů, schopnost samostudia

   

  V předmětech praktického zaměření:

  • správnost a pečlivost prováděných prací
  • zručnost, rychlost, schopnost zdůvodnit postup
  • vztah k práci, osobní úpravu, ukázněnost
  • dodržování zásad BOZP a PO

   

  1. Hodnocení prospěchu žáka v teoretickém vyučování se provádí klasifikační stupni:

  1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný.

  Stupeň 1 (výborný) – žák ovládá požadované učivo v celém rozsahu, samostatně a tvořivě používá získané vědomosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Jeho ústní a písemný projev je přesný, správný a výstižný. Grafický projev jde přesný s odpovídající estetickou úrovní zpracování. Žák je schopen samostatně studovat přiměřené texty s pochopením souvislostí a s odpovídajícím písemným zpracováním.

   Stupeň 2 (chvalitebný) – žák ovládá požadované učivo v podstatě v celém rozsahu, samostatně, případně podle menších podnětů vyučujícího používá získané vědomosti při řešení teoretických a praktických úkolů. Jeho ústní a písemný projev je bez větších nepřesností s odpovídající estetickou úrovní zpracování. Žák je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat přiměřené texty s pochopením souvislostí a s odpovídajícím písemným zpracováním.

   Stupeň 3 (dobrý) – žák má v ovládání požadovaného učiva nepodstatné mezery, při teoretických a praktických problémů se dopouští chyb. Závažnější chyby a nedostatky dovede za pomoci vyučujícího opravovat. V ústním a písemném projevu jsou nedostatky v přesnosti, správnosti a výstižnosti. Grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Žák je schopen si samostatně osvojit dílčí témata dle návodu vyučujícího.

   Stupeň 4 (dostatečný) – žák má v ovládání učiva vážné mezery, při řešení teoretických a praktických problémů je málo pohotový a má větší nedostatky. V ústním a písemném projevu jsou vážné nedostatky v přesnosti, správnosti a výstižnosti. V logice myšlení jsou závažné chyby, při aplikacích chybí samostatnost. Grafický projev je málo estetický s vážnými nedostatky. Při samostatném studiu má žák velké těžkosti.

   Stupeň 5 (nedostatečný) – žák má v ovládání učiva závažné a značné nedostatky, při řešení projevu jsou velmi závažné nedostatky v přesnosti, správnosti a výstižnosti. Úroveň výsledků činnosti žáka má velmi závažné nedostatky a chyby, které se nedaří opravit ani s pomocí vyučujícího. Výsledná známka není aritmetickým průměrem dílčích klasifikací.

  1. Hodnocení prospěchu žáka v odborném výcviku a praktickém vyučování se provádí klasifikačními stupni:

  1 – výborný, 2 – chvalitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatečný, 5 – nedostatečný

  Stupeň 1 (výborný) – Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci a k praktickým činnostem. Pohotově , samostatně a tvořivě využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce – dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažných nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá surovin, materiálu, energie. Vzorně obsluhuje a udržuje výrobní nebo laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

  Stupeň 2 (chvalitebný) – Žák projevuje kladný vztah k práci a k pracovním činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získaných teoretických poznatků v praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálu a energie se dopouští malých chyb. Výrobní nebo laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí.

  Stupeň 3 (dobrý) – Žákův vztah k práci a k praktickým činnostem je převážně kladný, s menšími výkyvy. Za pomocí UČITELKA OV nebo instruktora uplatňuje získané teoretické poznatky v praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc. Výsledky práce mají nedostatky. Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitelky OV nebo instruktora je schopen hospodárně využít surovin, materiál a energie. K obsluze a údržbě výrobních a laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být častěji podněcován. Překážky v práci překonává s pomocí učitelky OV nebo instruktora. Stupeň

  4 (dostatečný) – Žák pracuje bez zájmu a žádoucího vztahu k práci a k praktickým činnostem. Získaných teoretických poznatků dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitelky OV nebo instruktora. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc. Ve výsledcích práce má vážné nedostatky. Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitelky OV nebo instruktora, méně dbá o pořádek na pracovišti. a na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a také životní prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálu a energie. V obsluze a údržbě výrobních nebo laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí, nástrojů a měřidel má závažné nedostatky. Překážky v práci překonává jen s pomocí učitelky OV nebo instruktora.

  Stupeň 5 (nedostatečný) – Žák neprojevuje zájem o práci, jeho vztah k ní a praktickým činnostem není na potřebné úrovni. Nedokáže ani s pomocí učitelky OV nebo instruktora uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Pracovní postup nezvládá ani s pomocí učitelky OV nebo instruktora. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují ani dolní hranice předepsaných ukazatelů. Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálu a energie. V obsluze a údržbě výrobních nebo laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí, nástrojů a měřidel má vážné nedostatky.

   

  1. Klasifikace chování je klasifikováno stupni:

  1 – velmi dobré 2 – uspokojivé 3 – neuspokojivé

   

  1. Celkové hodnocení

  Vyjadřuje výsledky klasifikace ve vyučovacích předmětech a hodnocení chování. Nezahrnuje výsledky v nepovinných předmětech.

  Prospěl s vyznamenáním – nemá-li žák v žádném vyučovacím předmětu prospěch horší než chvalitebný, průměrný prospěch nemá horší než 1,5 a jeho chování je velmi dobré

  Prospěl – nemá-li v žádném vyučovacím předmětu prospěch nedostatečný

  Neprospěl – má-li z některého vyučovacího předmětu prospěch nedostatečný

   

  1. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací
  • Podklady pro klasifikaci získávají vyučující soustavným sledováním práce žáků, jejich výkonů a připravenosti na vyučování. Znalosti a dovednosti žáků lze prověřovat ústním zkoušením ve třídě, různými formami písemného zkoušení, hodnocením grafických prací, hodnocením úloh praktického cvičení a podobně. O známkách je žák informován, vyučující klasifikaci zdůvodní a zapíše do studijního průkazu (ŽK).
  • Při hodnocení žáka s diagnostikovanou poruchou učení je toto zohledněno na základě platného doporuční např. pedagogicko-psychologickou poradnou.
  • Při určování stupně prospěchu na konci klasifikačního období se hodnotí dosažené výsledky za celé klasifikační období, výsledná známka nemusí být průměrem dílčích známek za hodnocené období.
  • Pokud některému předmětu v daném klasifikačním období vyučuje více učitelů, hodnocení žáka určí vyučující na základě vzájemné dohody.
  • Hodnocení žáků oboru Podnikání – nástavbové studium, večerní nebo dálková forma, probíhá na základě pololetních zkoušek, které jsou podkladem pro klasifikaci na vysvědčení.
  • Při celkové dlouhodobé absenci žáka převyšující za klasifikační období v příslušném předmětu 30 % vyučovací doby může ředitelka po projednání s třídním učitelem a vyučujícím nařídit přezkoušení žáka z daného předmětu. Ředitelka školy může nařídit přezkoušení žáka z vybraných předmětů také v případě, kdy jeho celková krátkodobá absence v daném klasifikačním období přesáhla 20 % vyučovací doby. Na tuto skutečnost upozorní třídní učitel ředitelku školy nejpozději jeden týden před klasifikační poradou
  • Nelze-li žáka hodnotit na konci prvního pololetí, určí ředitelka školy (na návrh vyučujícího jednotlivého předmětu) pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do klasifikace za druhé pololetí (zkouška k doplnění klasifikace).
  • Žák, který se bez vážných důvodů k vykonání zkoušky k doplnění klasifikace nedostaví, nebo nepřinese požadované práce a dokumenty, je klasifikován ve vyučovacím předmětu, z něhož měl konat tuto zkoušku, stupněm prospěchu nedostatečný.
  • Žáci nehodnocení z odborného výcviku jsou hodnoceni po absolvování stanoveného počtu náhradních směn a osvojení zameškaných témat. Jejich počet stanoví učitelky OV. Zameškaný OV bude nahrazen v době volna a prázdnin. Na doporučení pedagogické rady může ředitelka školy v odůvodněných případech rozhodnout odlišně.
  • Není-li, možné žáka pro závažné důvody hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí.
  • Žák postupuje do vyššího ročníku, pokud na konci druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů, s výjimkou předmětů, z nichž se žák nehodnotí. – Nelze-li žáka hodnotit na konci druhého pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo provedeno nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
  • Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku. Opravné zkoušky jsou komisionální.
  • Opravnou zkoušku může žák konat ve 2. pololetí nejdříve v měsíci srpnu příslušného školního roku, pokud zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka nedohodne s ředitelem školy dřívější termín; v případě žáka posledního ročníku vzdělávání ředitelka školy vyhoví žádosti o dřívější termín vždy.
  • Žák, který nevykonal opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání nedostavil, neprospěl.
  • V odůvodněných případech může ředitelka školy stanovit žákovi náhradní termín opravné zkoušky nejpozději do konce září následujícího roku.
  • Do vyššího ročníku postupuje žák, který na konci 2. pololetí prospěl. Ředitelka školy může povolit žákovi na jeho žádost (nebo žádost zákonného zástupce) opakování ročníku po projednání na pedagogické radě. Povolit opakování téhož ročníku lze jen jednou
  • Komisionální zkoušku koná žák i v případě, koná-li komisionální přezkoušení. Ředitelka nařídí komisionální přezkoušení žáka z důvodu pochybností o správnosti hodnocení.
  • Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná, jejím předsedou je ředitelka školy nebo jí pověřený učitel; dále jí tvoří zkoušející učitel, který vyučoval danému předmětu a přísedící, který má odbornou kvalifikaci pro výuku téhož nebo příbuzného předmětu. Výsledek zkoušky vyhlásí předseda v den konání zkoušky. Komise vyplní o této zkoušce protokol a zároveň zkoušející zapíše výsledek zkoušky do třídního výkazu. Komisionální zkoušku lze v příslušném klasifikačním období v daném předmětu konat pouze jednou.
  • Podrobnosti týkající se konání komisionální zkoušky včetně složení komise pro komisionální zkoušku a termínu konání stanoví ředitelka školy a zveřejní na internetových stránkách školy a centrální nástěnce školy. Žáci a jejich zákonní zástupci jsou informování také prostřednictvím výpisu z vysvědčení. Po absolvování zkoušek vysvědčením.
  • Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad. Pokud není dále stanoveno jinak, ředitelka školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.
  • V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitelka školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitelka školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle § 30 odst. 2. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti. Česká školní inspekce poskytne součinnost na žádost ředitele školy nebo krajského úřadu.

   

  1. Výchovná opatření

  Výchovnými opatřeními jsou pochvaly a kázeňská opatření. Pochvalu uděluje žákům třídní učitel (po projednání s ředitelkou školy) na základě vlastního rozhodnutí nebo z podnětu ostatních vyučujících nebo na návrh třídního učitele ředitelka školy:

  • za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci
  • za pochvalný dopis od veřejnosti, organizace
  • za svědeckou ústní pochvalu
  • soustavně výborné výsledky ve studiu / prospěch s vyznamenáním
  • za aktivity v oblasti reprezentace školy (soutěže, účast na vědomostních olympiádách, prezentační akce školy apod.)
  • za minimální absence
  • za příkladné chování, vystupování žáka střední školy

   

  Při porušení povinnosti stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

  • napomenutí třídního učitele
  • důtku třídního učitele / důtku učitele odborného výcviku
  • důtku ředitelky školy – na návrh tř. učitele
  • podmíněné vyloučení ze studia – se zkušební lhůtou, kterou stanoví ředitelka školy
  • vyloučení ze školy

  Za zvlášť hrubé porušení řádu školy bude uděleno okamžité podmíněné vyloučení popřípadě vyloučení ze studia. Hrubé porušení řádu školy se vztahuje na:

  • krádeže
  • hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči pracovníkům školy či spolužákům
  • šikanování spolužáků, popř. pracovníků školy
  • vandalismus
  • rasismus a projevy fašismu
  • neplnění podmínek daných ve správním rozhodnutí při přestupech nebo povolení opakování ročníku
  • přechovávání a požívání alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek /OPL/ – v případě zjištění tohoto přestupku bude proti žákovi postupováno podle metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, vydaného MŠMT ČR dne 13. 10. 2007. Dle tohoto pokynu bude postupováno i v případě konzumace tabákových výrobků a krádeže.
  • V případě, že se žák opakovaně dopustí výše uvedených přestupků, bude ze školy vyloučen O udělení výchovných opatření uvědomí třídní učitel písemně zákonného zástupce žáka a zapíše opatření i s datem do třídního výkazu.

   

  1. Ředitelka školy může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů uvolnit částečně nebo úplně z vyučování některého předmětu. V předmětu tělesná výchova lze uvolnit na písemné doporučení registrujícího praktického nebo odborného lékaře. Z předmětu, z něhož byl žák zcela uvolněn, není hodnocen. Místo klasifikace je na vysvědčení uvedeno „uvolněn“.

   

  1. Zpravidla v termínu listopad – prosinec a v dubnu se na pedagogických poradách projedná průběžné hodnocení prospěchu a chování žáků. V případě, že žák vykazuje v některém předmětu velmi slabé výsledky, upozorní na to třídní učitel prokazatelným způsobem zákonného zástupce žáka. Další informace o chování a prospěchu podá třídní učitel na základě zájmu rodičů buď individuálně (v předem dohodnutém termínu) nebo na třídních schůzkách rodičů.

   

  1. Na konci klasifikačního období (nejpozději před klasifikační poradou) zapíší učitelé výsledky celkové klasifikace z předmětu do třídního výkazu. Pokud dojde k chybnému zápisu známky, učitel ji škrtne a omyl objasní v poznámce s podpisem. Třídní učitel vyplní vysvědčení elektronicky, zkontroluje správnost záznamu podle třídního výkazu. Po projednání klasifikace v pedagogické radě předkládá výtisky vysvědčení spolu s třídním výkazem k podpisu ředitelce školy. Na konci 1. pololetí vydá škola vysvědčení žákům na určenou dobu, na trvalo na konci 2. pololetí. V 1. pololetí lze vydat výpis vysvědčení. Pokud žák neprospěl na konci 2. pololetí nebo nebyl klasifikován z některého předmětu, vydá třídní učitel výpis z třídního výkazu s doložkou oznamující termín opravné zkoušky nebo zkoušky pro uzavření klasifikace. Celkové hodnocení žáka se zapisuje do třídního výkazu i na vysvědčení až po vykonání těchto zkoušek a vysvědčení se vydá s datem, kdy byla zkouška vykonána.

   

  1. Do třídního výkazu se dále zapisuje případné přerušení studia nebo přestup žáka na jinou školu. Třídní výkaz se uzavře po skončení klasifikace všech žáků na závěr posledního ročníku záznamem „Třídní výkaz uzavřen pořadovým číslem … dne …“ a podpisem třídního učitele. Třídní kniha se uzavírá po skočení školního roku záznamem „Třídní kniha uzavřena dne .. .“ a podpisem třídního učitele. V obou případech se proškrtají nevyplněné rubriky.

   

  1. Klasifikaci výsledků maturitních zkoušek upravují zvláštní předpisy (vyhláška 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů).

   

  V Kolíně 20. 7. 2018

  Mgr. Zdeňka Pavlíková
  ředitelka školy

  Pedagogická rada projednala: 27. 8. 2018

  Rada školy schválila: 17. 10.2018