O škole


O Střední škole obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Název:Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Sídlo:Havlíčkova 42, 280 02 Kolín IV

Zřizovatel:Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5

Statutární zástupce:Mgr. Zdeňka Pavlíková, ředitelka školy

Školská rada:
Mgr. Lydie Kratinová, zástupce žáků
Aneta Srbová, zástupce žáků
Mgr. Martina Vojáčková, zástupce pedagogických pracovníků
Marcela Dostálová, zástupce pedagogických pracovníků
Mgr. Hana Holcmanová, zástupce zřizovatele

Zřizovatelem Střední školy obchodní je Středočeský kraj

Kontaktní údaje:
Středočeský kraj
Zborovská 11
150 21 Praha 5

IČO: 70891095
ústředna: 257 280 111
fax: 257 280 203
e-mail: info@kr-s.cz

www.kr-stredocesky.cz
www.stredocech.cz

Charakteristika školy

 • škola působí od roku 1924 – Odborná hospodářská škola v Kolíně
 • od roku 1958 Učňovská škola
 • od 1.1.1981 SOU Kolín
 • od 1. září 1990 zahájilo SOU obchodní v Kolíně činnost střední školy
 • v červnu 1996 byla zařazena do sítě škol s názvem Integrovaná střední škola, Kolín IV, Havlíčkova 42
 • od 1. 9. 2008 Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Škola zajišťuje teoretickou výuku, odborný výcvik a praxi v oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou, s výučním listem a nástavbové studium v denní i dálkové formě v oborech zaměřených svou náplní do sféry obchodu a podnikání (Ekonomika a podnikání, Prodavač, Pekař, Aranžér, Podnikání). Naši absolventi se velmi dobře uplatňují na trhu práce vzhledem k tomu, že po celou dobu studia vykonávají odborný výcvik a praxe přímo ve firmách.

Teoretická výuka probíhá v areálu školy, kde je k dispozici 21 učeben, z toho 7 odborných, 2 aranžérské dílny a 1 učebna odborného výcviku a praxe, knihovna odborné literatury i beletrie, tělocvična a venkovní hřiště, běžecká dráha a doskočiště. Škola se nachází na konci města, obklopena venkovním areálem s upravenými stromy, keři, trávníky a odpočinkovou plochou, kde mohou žáci během polední přestávky relaxovat. Školu je možné si prohlédnout prostřednictvím zpracované Virtuální prohlídky.

Ve všech učebnách jsou nové lavice, nábytek, počítač s připojením k internetu a datový projektor, ve dvou učebnách je umístěna multimediální tabule, tři učebny jsou vybaveny pro výuku ICT. Všechny počítače školy jsou připojeny k intranetu, všichni učitelé jsou vybaveni notebookem, učitelé i žáci mají k dispozici adresář pro ukládání souborů pro využití ve výuce.

Škola má velmi pěkně vybavenou knihovnu, odbornou literaturou i beletrií, kterou si žáci mohou půjčovat dle výpůjčního řádu. O poledních přestávkách i po vyučování mají přístup k získávání informací z internetu. Do výuky jsou zahrnovány návštěvy kina a divadla, výchovně vzdělávací akce zaměřené odborně i k získání poznatků z různých oblastí života společnosti (zdravotní, pracovně právní, k ochraně před patologickými jevy, zeměpisné apod.)

Pro své žáky škola zajišťuje k rozšíření teoretických poznatků odborné exkurze ve výrobních firmách, návštěvy výstav a veletrhů zaměřených na terciální sféru. Žáci jsou zapojováni do odborných soutěží i soutěží všeobecných znalostí, a to i v rámci zemí EU. Své znalosti si rozšiřují i zpracováváním projektů.

V rámci mimoškolních aktivit se účastníme soutěží organizovaných Středočeským krajem i různými institucemi.

Ve škole pracuje pět předmětových komisí, které koordinují přípravu tematických plánů, propojování teoretického vyučování s odborným výcvikem, výběr učebnic, přípravu závěrečných a maturitních zkoušek, výběr učebních pomůcek, zadávání úkolů žákům, kteří uskutečňují praxi u jednotlivých firem, zapojování žáků do soutěží.

Škola již řadu let pravidelně dosahuje vynikající výsledky v mistrovství ČR oboru prodavač, ocenění za umístění aranžérů ve výtvarných soutěžích, její žáci získávají Ocenění Hospodářské komory ČR pro nejlepší absolventy a škola za vysokou úroveň praktické přípravy.

Od roku 2003 spolupracujeme se Střední odbornou školou obchodu a služeb v Rimavské Sobotě na Slovensku. Naši žáci se dobře umísťují v soutěžích na mezinárodní úrovni, mají možnost rozšiřovat své vědomosti a dovednosti na zahraničních stážích financovaných z programů EU (Leonardo da Vinci, Erasmus, Erasmus+).

Ve škole pracuje výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Řeší problémy v oblasti prevence i individuální problémy žáků. Úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, s PPP regionu. Jsou organizovány přednáškové akce se zdravotní a preventivní tematikou. Škola má zpracován minimální preventivní program a program prevence proti šikaně. Jejich plnění je kontrolováno a konzultováno s vedením školy i s třídními učiteli.

Základní cíle vzdělávání

 • Všeobecné vzdělávání

  Obecným cílem všeobecného vzdělávání je vytvořit předpoklady pro rozvoj osobnosti žáků. Škola navazuje na vědomosti, dovednosti a postoje, které žáci získali na základní škole. Přitom klade důraz na rozvoj těch kvalit člověka, jež jsou důležité pro jeho uplatnění v demokratické a humanitní společnosti, zaměřuje se na jeho přípravu v podmínkách rychle se měnící společnosti, ale zároveň na jeho přípravu žít v souladu s prostředím, okolním světem i se sebou samým.

  • Jazykové vzdělávání – Ve vzdělávacím procesu školy zaujímá významné místo, neboť rozvíjí schopnosti žáků komunikovat, učí je užívat jazyka jako prostředku myšlení a nástroje k výměně informací a zároveň přispívá k celkové kultivaci jejich vyjadřování a chování. Jazykové vzdělávání zahrnuje výuku českého jazyka a výuku jednoho nebo dvou cizích jazyků.
  • Společenskovědní vzdělávání – Shrnuje poznatky z řady vědních disciplín – historie, sociologie, politologie, etiky, psychologie, státoprávní teorie atd. Cílem je nejen osvojení poznatků, ale především jejich uplatnění v životě společnosti. Mají žákovi usnadnit pochopení sebe samého i druhých lidí, naučit se žít v užším i širším společenství.
  • Matematické vzdělávání – Rozvíjí početní dovednosti a návyky žáků, má je vybavit poznatky potřebnými pro studium daného oboru, tak i pro úspěšnou činnost v profesi i v každodenním životě. Zároveň se významně podílí na utváření a rozvoji intelektuálních schopností žáků, především logického myšlení.
  • Přírodovědné vzdělávání – Zahrnuje vybrané poznatky z chemie, fyziky, biologie, zdravovědy a ekologie. Žáci si osvojují základní pojmy a zákonitosti nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, odborné praxi i v každodenním životě, učí se chápat nebezpečí ohrožení přírody činnostmi člověka a zároveň zaujímat vlastní postoje k oblasti péče o životní prostředí.
  • Estetické vzdělávání – Má především kultivovat a vychovávat osobnost žáka, prostřednictvím konkrétních uměleckých a estetických výtvorů různých žánrů formovat jeho specifické dovednosti, návyky a postoje.
  • Rozvoj tělesné kultury – I když tato oblast zahrnuje i získání určitého množství vědomostí, zejména z oblasti biologie člověka a zdravotní výchovy, jejím hlavním cílem je vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví, o rozvoj fyzických dispozic. Škola klade důraz na to, aby mezi jednotlivými složkami všeobecného vzdělávání nebyly strohé hranice a zároveň nebyly upřednostňovány pouze vědomostní cíle, ale také, a to někdy na prvém místě, vytvářeny žádoucí dovednosti, postoje a hodnoty.
 • Odborné vzdělávání

  Odborné vzdělávání SŠO je orientováno do oblastí obchodu. V této oblasti ve škola úzce spolupracuje s firmami obchodního zaměření, v nichž žáci absolvovali odborný výcvik a praxi. Okruh předmětů, který je včleněn do celku odborného vzdělávání, je široký (ekonomika, obchodní provoz, administrativa, logistika, účetnictví, propagace, zbožíznalství, marketing, management, mezinárodní obchod) a jednotlivé předměty na sebe musí navazovat, prolínat se. Jen tak mohou žáci získávat komplexní pohled na ekonomické jevy a situace, se kterými se budou v každodenní praxi setkávat. Musí se naučit analyzovat příčiny a vyvozovat důsledky výše uvedených jevů a situací. Výuka v odborných předmětech probíhá po linii teoretické a praktické. Žákům je tak umožněno konfrontovat teoretické poznatky s obchodní praxí. Nejdůležitějším úkolem je poskytnout žákům širokou profesně koncipovanou orientaci, která jim umožní vstup do všech druhů obchodních a propagačních firem výrobního i zprostředkovatelského charakteru, obchodních společností, družstev, do firem provozujících zahraniční obchod a cestovní ruch všech forem podnikání. Žáci dostávají motivační finanční odměnu za produktivní práci. Její výše je závislá na studijních výsledcích, docházce i pracovním nasazení žáka.