Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Martina Vojáčková

Výchovný poradce v průběhu školního roku úzce spolupracuje a v rámci individuálních pohovorů komunikuje s žáky, kteří mají studijní, kázeňské, rodinné, zdravotní či jiné osobní potíže a podle potřeby a zájmu rodičů projednává problémy jejich dětí i s nimi.

Zabývá se pomocí žákům se specifickými vývojovými poruchami učení (např. dyslektikům, dysgrafikům, dysortografikům, dyskalkulikům), které eviduje, seznamuje s jejich poruchou ostatní pedagogy.

Budoucí maturanty informuje o možnostech dalšího studia a za pomoci Informačního a poradenského střediska úřadu práce o možnostech dalšího uplatnění ve světě práce.

Spolupracuje úzce s metodikem preventistou, který zajišťuje seznamovací kurz pro žáky prvních ročníků, jehož cílem je zjednodušit jejich vstup do nového prostředí, usnadnit navození normálních kontaktů s vrstevníky ve třídním kolektivu a být prevencí před šikanou a dalšími negativními sociálními jevy.

Školní poradenské pracoviště má zpracovaný Program poradenských služeb, na požádání je možné se s ním seznámit a poskytnout uvedené služby (viz hodiny VP a ŠMP, popř. je možné dohodnout jiný termín).

Informace pro studenty

Pomoc je zaměřena na následující oblasti:

 • problémy ve studiu
 • jak se učit
 • specifické poruchy učení
 • závěrečné zkoušky
 • státní maturita
 • kam po maturitě ( závěrečných zkouškách)

Informace pro rodiče

Osobní návštěvy a individuální konzultace
Při řešení výchovných nebo vzdělávacích problémů (zvláště u těch závažných) dáváme přednost tomu, aby u jednání byli přítomni učitel-žák-rodič.

Třídní schůzky
22. 11. 2017 a 18. 4. 2018

Dny otevřených dveří
29. 11. 2017 a 17. 1. 2018

Konzultační hodiny

Lichý týden Pondělí 11.15-12.00 Čtvrtek 12.30- 13:15

Sudý týden Pondělí 8:35- 9:20 Pátek 8:35- 9:20

Možno i v jiný termín- dle dohody.

Odkazy na právní předpisy

Pomoc je zaměřena na následující oblasti:

 • Školský zákon (561/2004 Sb.)
 • Novela školského zákona (472/2011 Sb.)
 • Vyhláška o poskytování poradenských služeb (116/2011)
 • Vzdělávání studentů se speciálními potřebami (147/2011)
 • Vyhláška o středním vzdělávání (13/2005)
 • 197/2016 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
 • 27/2016 Sb., Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných


321 724039
(oficiální, úřední podání v elektronické podobě)
(ostatní komunikace)

Projekty


Aktivity školy


Fotogalerie

2017/2018

Archiv


English