Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 v souladu s ustanovením § 59 a ustanovením § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění,

vyhlašuje

1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku

školního roku 2019/2020

oborů

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání – ŠVP Obchodní management

Kritéria:
 • doručení přihlášky do 1. března 2019. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti není požadováno
 • vykonání jednotné (státní) zkoušky z českého jazyka a matematiky:
  • 12. dubna 2019 na škole, která je na přihlášce uvedena na prvním místě
  • 15. dubna 2019 na škole, která je na přihlášce uvedena na druhém místě
  • započítává se lepší výsledek
  • náhradní termíny 13. a 14. května 2019
 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Jeho znalost bude ověřena rozhovorem.
Hodnocení:
 • výsledky testů jednotné zkoušky 60% z celkového hodnocení
 • prospěchový průměr v 1. a 2. pololetí předposledního a v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky 40% z celkového hodnocení
 • Ke studiu bude přijato 30 uchazečů dle pořadí.

Přihláška uchazečů o denní studium ze ZŠ

 

66-51-H/01 Prodavač – ŠVP Asistent prodeje – smíšené zboží

Kritéria:
 • doručení přihlášky do 1. března 2019
 • je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce
 • prospěchový průměr v 1. a 2. pololetí předposledního a v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky
 • přijímací zkouška se nekoná
 • ke studiu bude přijato 50 uchazečů
 • přihlásí-li se ke studiu více žáků, než kolik lze přijmout, o pořadí bude rozhodovat studijní průměr

Přihláška uchazečů o denní studium ze ZŠ

 

29-53-H/01 Pekař – ŠVP Pekař-cukrář

Kritéria:
 • doručení přihlášky do 1. března 2019
 • je požadováno lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce
 • prospěchový průměr v 1. a 2. pololetí předposledního a v 1. pololetí posledního ročníku povinné školní docházky
 • přijímací zkouška se nekoná
 • ke studiu bude přijato 12 uchazečů
 • přihlásí-li se ke studiu více žáků, než kolik lze přijmout, o pořadí bude rozhodovat studijní průměr

Přihláška uchazečů o denní studium ze ZŠ

 

64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium denní
64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium dálkové

Kritéria:
 • doručení přihlášky do 1. března 2019. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení.
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti není požadováno
 • vykonání jednotné (státní) zkoušky z českého jazyka a matematiky:
  • 12. dubna 2019 na škole, která je na přihlášce uvedena na prvním místě
  • 15. dubna 2019 na škole, která je na přihlášce uvedena na druhém místě
  • započítává se lepší výsledek
  • náhradní termíny 13. a 14. května 2019
 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Jeho znalost bude ověřena rozhovorem.
Hodnocení:
 • výsledky testů jednotné zkoušky 60% z celkového hodnocení
 • prospěchový průměr 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru 40% z celkového hodnocení
 • Ke studiu bude přijato 30 uchazečů dle pořadí.

Přihláška uchazečů o denní studium ze ZŠ

Přihláška uchazečů o nástavbové studium

 

 

V Kolíně 22. 1. 2019

Mgr. Zdeňka Pavlíková
ředitelka školy