Seznam přijatých uchazečů do učebních oborů

24. 04. 2018,

 

Seznam přijatých uchazečů do učebních oborů

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), v platném znění, střední škola, jejíž činnost vykonává Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku, ve školním roce 2018/2019, oborů vzdělání:

66-51-H/01 Prodavač

Registrační číslo

Průměr81

Průměr82

Průměr91

Průměr

Pořadí

Přijat/-a

PRSZ-15

1,14

1,36

1,53

1,3433

1

přijat(a)

PRSZ-09

1,93

1,8

1,69

1,8067

2

přijat(a)

PRSZ-03

2,07

2,07

1,94

2,0267

3

přijat(a)

PRSZ-02

2,16

2,25

2,07

2,1600

4

přijat(a)

PRSZ-16

2,33

2,07

2,25

2,2167

5

přijat(a)

PRSZ-13

2,25

2,31

2,44

2,3333

6

přijat(a)

PRSZ-05

2,25

2,38

2,38

2,3367

7

přijat(a)

PRSZ-14

1,88

2,41

2,73

2,3400

8

přijat(a)

PRSZ-17

2,07

2,27

2,85

2,3967

9

přijat(a)

PRSZ-01

2,27

2,47

2,47

2,4033

10

přijat(a)

PRSZ-04

2,8

2,53

2,53

2,6200

11

přijat(a)

PRSZ-10

2,87

2,67

2,62

2,7200

 12-13

přijat(a)

PRSZ-06

2,93

2,73

2,5

2,7200

 12-13

přijat(a)

PRSZ-11

2,75

2,94

2,5

2,7300

14

přijat(a)

PRSZ-12

3

2,87

2,75

2,8733

15

přijat(a)

PRSZ-08

2,81

3

2,81

2,8734

16

přijat(a)

PRSZ-07

3,25

3,25

3,14

3,2133

17

přijat(a)

29-53-H/01 Pekař

Registrační číslo

Průměr81

Průměr82

Průměr91

Průměr

Pořadí

Přijat/-a

PEK-09

1,5

1,29

1,56

1,45

1

přijat(a)

PEK-11

1,88

1,88

1,67

1,81

2

přijat(a)

PEK-01

1,73

2

2

1,91

3

přijat(a)

PEK-05

1,94

1,81

2

1,92

4

přijat(a)

PEK-04

2,38

2,44

2,25

2,36

5

přijat(a)

PEK-03

2,47

2,33

2,87

2,56

6

přijat(a)

PEK-13

2,43

2,43

2,93

2,60

7

přijat(a)

PEK-02

2,8

2,53

2,53

2,62

8

přijat(a)

PEK-06

2,93

2,73

2,5

2,72

9

přijat(a)

PEK-10

2,86

2,86

2,73

2,82

10

přijat(a)

PEK-12

3

2,93

3,13

3,02

11

přijat(a)

PEK-07

3,19

3,25

2,88

3,11

12

přijat(a)

PEK-08

3,25

3,25

3,14

3,21

13

přijat(a)

 

66-52-H/01 Aranžér

Registrační číslo

Průměr81

Průměr82

Průměr91

Průměr

Výsledky přijímací zkoušky

Pořadí

Přijat/-a

Test

Praktická práce

Celkem body

ARA-08

1,67

1,67

1,6

1,65

18

58

76,0

1

přijat(a)

ARA-07

1,88

1,88

1,67

1,81

18

58

76,0

2

přijat(a)

ARA-01

2,19

2,38

2,44

2,34

18,5

55

73,5

3

přijat(a)

ARA-11

1,87

1,94

1,87

1,89

19

54

73,0

4

přijat(a)

ARA-19

2,53

2,2

2,33

2,35

16,5

56

72,5

5

přijat(a)

ARA-05

1,94

1,88

2

1,94

18

53

71,0

6

přijat(a)

ARA-12

3

2,93

3,13

3,02

16

55

71,0

7

přijat(a)

ARA-02

2,47

2,53

2,2

2,40

17,5

53

70,5

8

přijat(a)

ARA-10

2,27

2,2

2,2

2,22

14,5

46

60,5

9

přijat(a)

ARA-06

2,86

2,86

2,73

2,82

14

43

57,0

10

přijat(a)

Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů:

24. duben 2018

Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se ve Střední škole obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (§60g odst. 6 zákona 561/2004 Sb., v platném znění).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kdy byl přijat na základě odvolání (§60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).

Toto ustanovení se nevztahuje na studium podle §83 až 85 a na vzdělávání podle §25 odst. 2.písm.b) až e) ( nástavbové, dálkové).

 

V Kolíně 24. dubna 2018 

Mgr. Zdeňka Pavlíková

ředitelka školy321 724039
(oficiální, úřední podání v elektronické podobě)
(ostatní komunikace)

Projekty


Aktivity školy


Fotogalerie

2017/2018

Archiv


English