Výsledky přijímacího řízení do oborů s maturitní zkouškou

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2018/2019

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2018/2019

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42  v souladu s ustanovením § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení (k doplnění volných míst, která zůstala po 1. kole přijímacího řízení) do oborů:

66-51-H/01   Prodavač   (20 volných míst)

29-53-H/01   Pekař         (9 volných míst)

66-52-H/01   Aranžér      (5 volných míst)

64-41-L/51   Podnikání – nástavbové studium denní  (16 volných míst)

64-41-L/51   Podnikání – nástavbové studium dálkové (26 volných míst)             

Kritéria přijímacího řízení:

PRODAVAČ, PEKAŘ

 • přijímací zkouška se nekoná
 • doručení řádně vyplněné přihlášky do 31.8.2018
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce

ARANŽÉR

 • přijímací zkouška: test a výtvarné ztvárnění úkolu
 • doručení řádně vyplněné přihlášky do 31.8.2018
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce

PODNIKÁNÍ – denní, dálkové

 • doručení řádně vyplněné přihlášky do 31.8.2018
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti není požadováno
 • ověřená kopie výučního listu
 • přijímací zkouška se nekoná

 

Do naplnění kapacity tříd bude ředitelka školy v tomto kole přijímacího řízení rozhodovat o přijetí ke studiu průběžně.

 

 

V Kolíně 14. května 2018

Mgr. Zdeňka Pavlíková

       ředitelka školy

Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů

Vyhlášení přijímacího řízení

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 v souladu s ustanovením § 59 a ustanovením § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku školního roku 2018/2019 do oborů:

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - ŠVP Obchodní management
64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium denní
64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium dálkové

Kritéria:

 • doručení přihlášky do 1. března 2018. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží k přihlášce vyjádření školského poradenského zařízení
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti NENÍ požadováno
 • Vykonání jednotné (státní) zkoušky z českého jazyka a matematiky:
  • 12. dubna 2018 na škole, která je na přihlášce uvedena na prvním místě
  • 16. dubna 2018 na škole, která je na přihlášce uvedena na druhém místě (započítává se lepší výsledek)
  • Náhradní termíny 10. a 11. května 2018
 • Uchazečům, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Jeho znalost bude ověřena rozhovorem.
 • Hodnocení:
  • Ekonomika a podnikání – výsledky testů 60%, prospěchový průměr v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku základní školy - 40%
  • Nástavbové studium denní, dálkové – výsledky testů 60%, prospěchový průměr 2. pololetí 1. a 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku učebního oboru – 40%
 • Školní přijímací zkouška se nekoná (nutná je účast na přijímací schůzce)
 • Ke studiu bude v každém oboru přijato 30 uchazečů dle pořadí, jedno místo je ponecháno na odvolání

66-51-H/01 Prodavač - ŠVP Prodavač – smíšené zboží

Kritéria:

 • doručení přihlášky do 1. března 2018
 • JE POŽADOVÁNO lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce
 • prospěchový průměr v 1. a 2. pololetí předposledního a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy
 • přijímací zkouška se nekoná
 • ke studiu bude přijato 50 žáků, 1 místo je ponecháno na odvolání
 • přihlásí-li se ke studiu více žáků, než kolik lze přijmout, o pořadí bude rozhodovat studijní průměr

29-53-H/01 Pekař

Kritéria:

 • doručení přihlášky do 1. března 2018
 • JE POŽADOVÁNO lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce
 • prospěchový průměr v 1. a 2. pololetí předposledního a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy
 • přijímací zkouška se nekoná
 • ke studiu přijato bude 12 žáků, 1 místo je ponecháno na odvolání
 • přihlásí-li se ke studiu více žáků, než kolik lze přijmout, o pořadí bude rozhodovat studijní průměr

6652H/01 Aranžér

Kritéria:

 • doručení přihlášky do 1. března 2018
 • JE POŽADOVÁNO lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti na přihlášce
 • prospěchový průměr v 1. a 2. pololetí předposledního a v 1. pololetí posledního ročníku základní školy
 • vykonání příjímací zkoušky:
  1. termín 23. dubna 2018
  2. termín 24. dubna 2018
  - výtvarné ztvárnění úkolu na zadané téma a písemný test zaměřený na všeobecný výtvarný přehled
 • ke studiu bude přijato 12 žáků dle pořadí výsledků přijímací zkoušky, při rovnosti výsledku přijímací zkoušky bude o pořadí rozhodovat studijní průměr, 1 místo je ponecháno na odvolání

Další informace

 • Přehled uchazečů podle pořadí bude zveřejněn v budově školy a na www.ssohavlickova.cz (pod přiděleným registračním číslem, s nímž bude uchazeč předem písemně seznámen):
  • pro obory Prodavač, Pekař, Aranžér 24.4.2018
  • pro obory Ekonomika a podnikání, Podnikání – nástavbové studium (denní i dálkové formy) do 2 dnů od zpřístupnění výsledků škole (Centrum musí předat výsledky škole nejpozději do 27.4.2018)
 • Rozhodnutí o přijetí oznámí škola ve výše uvedených termínech zveřejněním seznamu přijatých uchazečů na www.ssohavlickova.cz a v budově školy (rozhodnutí o přijetí se nezasílá)
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno neúspěšným uchazečům dopisem s doručenkou.
 • Uchazeč, nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí do 10 pracovních dnů od zveřejnění oznámení potvrdit úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku (vydává ZŠ, uchazečům z jiných než základních škol Krajský úřad dle místa trvalého pobytu, uchazeči o nástavbové studium - denní, dálkové - zápisový lístek nepředkládají), v případě, že zápisový lístek nebude ve stanovené době odevzdán, vzdává se uchazeč práva na přijetí.
 • Nepřijatí uchazeči mají možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Druhé a další kola přijímacího řízení se budou konat jen v případě, že škola v prvním termínu nenaplní kapacitu (o této skutečnosti budeme informovat na webových stránkách školy a Středočeského kraje)

 

V Kolíně dne 16. ledna 2018

Mgr. Zdeňka Pavlíková, ředitelka školy

Přihlášky ke studiu

Přihláška uchazečů o denní studium ze ZŠ

Přihláška uchazečů o nástavbové studium