Informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2017/2018

Podle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a podle vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., v platném znění, zveřejňuji následující informace k maturitní zkoušce, která proběhne ve školním roce 2017/2018.

Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platné znění, a Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní zkouškou ve středních školách, v platném znění, a v souladu s učebními dokumenty školy a s katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky.

1. Společná část maturitní zkoušky (MZK)

 • Společná část MZK se skládá ze 2 povinných zkoušek : z českého jazyka a literatury a druhého předmětu, kde si žák zvolí mezi matematikou a cizím jazykem vyučovaným ve škole.
 • Zkouška z předmětu český jazyk a literatura a zkouška z předmětu cizí jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných formou didaktického testu, písemné práce a ústní formou před komisí.
 • Nepovinné zkoušky ve společné části mohou být nejvýše 2 a žák je může konat pouze z matematiky, pokud z ní nekoná povinnou zkoušku, a cizího jazyka vyučovaného ve škole, z něhož nekoná povinnou zkoušku.
 • Zkoušky společné části mají pouze jednu úroveň obtížnosti, pro niž se použijí dosavadní katalogy pro základní úroveň obtížnosti.
 • MZK konané formou didaktického testu a písemné práce jsou neveřejné, dílčí zkoušky konané ústní formou jsou veřejné.
 • Žák vykoná úspěšně společnou část MZK, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se skládá společná část MZK.

2. Profilová část maturitní zkoušky (MZK)

B. obor 64-41-L/51 Podnikání – nástavbové studium

 • 1. Praktická zkouška z účetnictví (písemná forma) - POVINNÁ
 • žák:

  • sestavuje počáteční rozvahu firmy (podnikatele, který vede ÚČE) v běžném účetním období ze zadaných stavů aktiv a pasiv z konce minulého účetního období
  • při sestavování počáteční rozvahy dopočítá výši základního kapitálu (hospodářského výsledku, jiné složky vlastního kapitálu) firmy (podnikatele)
  • otevírá účty pro všechny rozvahové položky pomocí účtu 701 – Počáteční účet rozvažný
  • předkontuje zadané účetní případy, dopočítá chybějící peněžní částky
  • otevírá chybějící rozvahové, výsledkové, analytické účty a zapisuje do nich jednotlivé účetní případy přesně dle předkontace
  • uzavírá všechny použité účty – zjišťuje a zapisuje jejich obraty a konečné stavy (konečné obraty)
  • převádí podvojným zápisem konečné obraty výsledkových účtů na účet 710 – Účet zisků a ztrát
  • pomocí údajů na účtu 710 – Účet zisků a ztrát zjišťuje hospodářský výsledek firmy (podnikatele)
  • převádí podvojným zápisem konečné stavy rozvahových účtů na účet 702 – Konečný účet rozvažný včetně hospodářského výsledku
  • dle konečného stavu účtu 343 – Daň z přidané hodnoty zjistí, zda má firma (podnikatel) vůči finančnímu úřadu daňovou povinnost nebo nárok na odpočet DPH (pohledávku) a v jaké výši
  • sestavuje kontrolní soupisku analytických účtů k účtu 336 – Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění nebo u majetku firmy (podnikatele) vypočítá daňové odpisy rovnoměrné a zrychlené pro všechny roky odepisování nebo vypočítá cenu pro výdej oběžného majetku do spotřeby metodou průměrných cen a metodou FIFO
 • 2. Blok ekonomických předmětů (ústní zkouška) - POVINNÁ

  Ekonomika podniku, Management, Marketing, Právo a Mezinárodní obchod

  Témata:
  • Ekonomika podniku – základní ekonomické pojmy, makroekonomie, mikroekonomie, bankovnictví
  • Management – vznik a vývoj managementu, jednotlivé managerské funkce
  • Marketing – vznik a vývoj managementu, marketingové prostředí, marketingový výzkum, spotřebitelský trh a chování zákazníků, marketingový mix – nástroje marketingu, reklama
  • Právo – Obchodní zákoník a Živnostenský zákon, pracovní právo
  • Mezinárodní obchod - základy zahraničního obchodu, postavení České republiky v mezinárodním obchodu, zahraničně obchodní politika, Česká republika jako člen EU
 • 3. Maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí: Prezentace podnikatelského záměru v programu Power Point - POVINNÁ
 • 4. Cizí jazyk (anglický, německý) (ústní forma) - NEPOVINNÁ
  Témata Anglický jazyk:
  1. Food
  2. Prague
  3. The United Kingdom
  4. The USA
  5. My region, my town
  6. Cultural life
  7. London
  8. William Shakespeare
  9. Applying for a job
  10. Science and Technology
  11. My family
  12. Shopping
  13. Travelling
  14. Housing and living
  15. American cities
  16. Sports and games
  17. Mass Media and Means of Communication
  18. Daily routine
  19. Health
  20. My school
  21. Hobbies
  22. Canada and Australia
  23. The Czech republic
  24. Czech and English Cuisine
  25. Holidays and Celebrations

  Témata Německý jazyk:
  1. Die Bundesrepublik Deutschland
  2. Österreich
  3. Die Schweiz
  4. Die Tschechische Republik
  5. Die Hauptstadt Prag
  6. Mein Tagesprogramm
  7. Meine Familie
  8. Ernährung
  9. Reisen
  10. Urlaub
  11. Ferien
  12. Mein Kulturleben
  13. Ausbildung
  14. Meine Schule
  15. Mode und Kleidung
  16. Freizeit und Hobbys
  17. Sport
  18. Mein Haus, meine Wohnung
  19. Unsere Stadt Kolín
  20. Gesundheit, beim Arzt
  21. Wichtige Festtage
  22. Meine Freunde, Vorbilder
  23. Einkaufen
  24. Dienstleistungen
  25. Beruf und Arbeitsleben
 • 5. Matematika (ústní forma) - NEPOVINNÁ
  Okruhy:
  • číselné obory
  • algebraické výrazy
  • rovnice a nerovnice
  • funkce
  • posloupnosti a finanční matematika
  • planimetrie
  • stereometrie
  • analytická geometrie
  • kombinatorika, statistika, pravděpodobnost
 • V Kolíně dne 29. srpna 2017, ředitelka školy Mgr. Zdeňka Pavlíková

  Zadání maturitní práce

  V souladu s §15 vyhl.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, stanovuji Zadání maturitní práce pro školní rok 2017/2018:

  Pro třídu 3.DS

  • Téma práce: Podnikatelský záměr
  • Vedoucí práce: Ing. Lukáš Miřatský
  • Oponent: Ing. Jana Procházková
  • Konečný termín odevzdání: 30. 3. 2018
  • Dílčí termíny: 1) 5. 12. 2017, 2) 9.2.2018
  • Forma: MS PowerPoint + ústní prezentace

  Celá práce bude rozdělena do 3 částí /viz osnova/ se samostatnými dílčími termíny odevzdání. Nedodržení dílčích termínů odevzdání práce bude zohledněno v celkovém hodnocení!!!

  Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci ve stanoveném termínu, omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce.Uzná-li ředitel omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce. Pokud žák maturitní práci neodevzdá v řádném termínu bez písemné omluvy s uvedením vážných důvodů, nebo pokud mu omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by danou zkoušku vykonal neúspěšně.

  Konečná forma odevzdání

  1. 1x digitální (CD, DVD - MS PowerPoint) - CD, DVD označit fixem svým jménem /zůstane v majetku školy/
  2. 1x vytištěná verze /stačí černobílá/

  Osnova prezentace

  1. část - termín odevzdání 5. 12. 2017 /pouze v elektronické podobě/
  • Identifikace firmy – název, sídlo
  • Právní forma firmy
  • Předmět podnikání a popis produktů
  2. část - termín odevzdání 9. 2. 2018 /pouze v elektronické podobě/
  • Analýza trhu a formy propagace
  • SWOT analýza
  • Personální zajištění a organizační schéma
  3. část - termín odevzdání 30. 3. 2018 /celá práce v elektronické podobě na CD a současně v tištěné podobě/
  • Podnikatelský rozpočet a zdroje krytí
  • Plán nákladů a výnosů /příp. příjmů a výdajů/

  Pokyny pro zpracování

  • Rozsah prezentace minimálně 12 snímků
  • V prezentaci bude použita animace

  Kritéria hodnocení

  • obsah práce
  • technické a grafické zpracování
  • gramatická a jazyková stránka
  • dodržení dílčích termínů odevzdání a spolupráce s vedoucím práce

  V Kolíně dne 29. září 2017, ředitelka školy Mgr. Zdeňka Pavlíková

  Cermat - průvodce přihlášením žáka

  Seznam literárních děl

  Ředitelka školy stanovila dle §6, odst. 2 vyhlášky 177/2009 Sb., v platném znění, Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018

  Školní seznam literárních děl

  Literatura do konce 18. století

  • Světová literatura
   • 1. Homér – Ilias
   • 2. G. Boccaccio – Dekameron
   • 3. M. de Cervantes y Saavedra – Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
   • 4. W. Shakespeare – Romeo a Julie
   • 5. W. Shakespeare – Zkrocení zlé ženy
   • 6. Moliere – Lakomec
   • 7. D. Defoe – Robinson Crusoe
  • Česká literatura
   • 8. J. A. Komenský – Labyrint světa a ráj srdce

  Literatura 19. století

  • Světová literatura
   • 9. N. V. Gogol – Revizor
   • 10. V. Hugo – Chrám Matky Boží v Paříži
   • 11. V. Hugo - Bídníci
   • 12. Stendhal – Červeny a černý
   • 13. H. de Balzac – Otec Goriot
   • 14. Ch. Dickens – Oliver Twist
   • 15. A. Dumas – Tři mušketýři
   • 16. G. Flaubert – Paní Bovaryová
   • 17. L. N. Tolstoj – Anna Kareninová
   • 18. G. de Maupassant – Kulička
   • 19. Ch. Baudelaire – Květy zla
  • Česká literatura
   • 20. F. L. Čelakovský – Ohlas písní českých
   • 21. K. H. Mácha – Máj
   • 22. K. Havlíček Borovský – Král Lávra
   • 23. K. J. Erben – Kytice
   • 24. B. Němcová – Babička
   • 25. B. Němcová – Divá Bára
   • 26. J. Neruda – Povídky malostranské
   • 27. J. Vrchlický – Noc na Karlštejně
   • 28. A. Jirásek – Staré pověsti české
   • 29. A. a V. Mrštíkové – Maryša

  Literatura 20. a 21. století

  • Světová literatura
   • 30. E. M. Remarque – Na západní frontě klid
   • 31. R. Rolland – Petr a Lucie
   • 32. S. Beckett – Čekání na Godota
   • 33. A. Solženicyn – Jeden den Ivana Děnisoviče
   • 34. A. Camus – Cizinec
   • 35. J. Kerouac – Na cestě
   • 36. J. R. R. Tolkien – Pán prstenů – Společenstvo prstenu
   • 37. G. B. Shaw – Pygmalion
   • 38. A. de Saint – Exupery – Malý princ
   • 39. G. Orwell – Farma zvířat
   • 40. E. Hemingway – Stařec a moře
  • Česká literatura
   • 41. P. Bezruč – Slezské písně
   • 42. I. Olbracht – Nikola Šuhaj loupežník
   • 43. K. Čapek – R.U.R
   • 44. K. Čapek – Válka s mloky
   • 45. A. Lustig – Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou
   • 46. J. Wolker – Těžká hodina
   • 47. J. Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
   • 48. V. Vančura – Rozmarné léto
   • 49. V +W – Těžká Barbora
   • 50. J. Seifert – Na vlnách T. S. F.
   • 51. K. Poláček – Bylo nás pět
   • 52. J. Havlíček – Petrolejové lampy
   • 53. J. Škvorecký – Zbabělci
   • 54. J. Škvorecký – Tankový prapor
   • 55. O. Pavel – Smrt krásných srnců
   • 56. K. Kryl – Kníška Karla Kryla
   • 57. V. Havel – Audience
   • 58. B. Hrabal – Ostře sledované vlaky
   • 59. B. Hrabal – Slavnosti sněženek
   • 60. M. Viewegh – Báječná léta pod psa

  Při tvorbě vlastního seznamu musí být dodržena pravidla:

  • vybrat 20 děl - z nich musí být:
   • Literatura do konce 18. století: min 2 díla
   • Literatura 19. století: min. 3 díla
   • Literatura 20. a 21. století - světová: min. 4 díla
   • Literatura 20. a 21. století - česká: min. 5 děl
  • mezi vybranými díly musí být 2 prózy, 2 poezie, 2 dramata
  • mezi vybranými díly mohou být maximálně 2 díla jednoho autora

  Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků

  Ředitelka školy stanovila dle §8, odst. (3) vyhlášky č. 177/2009 Sb. v aktuálním znění seznamy témat pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků, které budou užity při ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2017/2018.

  Anglický jazyk

  1. Food
  2. Prague
  3. The United Kingdom
  4. The USA
  5. My region, my town
  6. Cultural life
  7. London
  8. William Shakespeare
  9. Applying for a job
  10. Science and Technology
  11. My family
  12. Shopping
  13. Travelling
  14. Housing and living
  15. American cities
  16. Sports and games
  17. Mass Media and Means of Communication
  18. Daily routine
  19. Health
  20. My school
  21. Hobbies
  22. Canada and Australia
  23. The Czech republic
  24. Czech and English Cuisine
  25. Holidays and Celebrations

  Německý jazyk

  1. Die Bundesrepublik Deutschland
  2. Österreich
  3. Die Schweiz
  4. Die Tschechische Republik
  5. Die Hauptstadt Prag
  6. Mein Tagesprogramm
  7. Meine Familie
  8. Ernährung
  9. Reisen
  10. Urlaub
  11. Ferien
  12. Mein Kulturleben
  13. Ausbildung
  14. Meine Schule
  15. Mode und Kleidung
  16. Freizeit und Hobbys
  17. Sport
  18. Mein Haus, meine Wohnung
  19. Unsere Stadt Kolín
  20. Gesundheit, beim Arzt
  21. Wichtige Festtage
  22. Meine Freunde, Vorbilder
  23. Einkaufen
  24. Dienstleistungen
  25. Beruf und Arbeitsleben

  Cvičné testy

  Cvičné testy naleznete na straně www.novamaturita.cz.