Metodik prevence

Metodik prevence

Mgr. Martina Vojáčková

Školní metodik prevence zpracovává minimální preventivní program, který napomáhá minimalizovat možné typy rizikového chování. Základním úkolem je poskytnout pomoc v případě problémů a popřípadě zajistit součinnost s dalšími institucemi.

Školní poradenské pracoviště má zpracovaný Program poradenských služeb, na požádání je možné se s ním seznámit a poskytnout uvedené služby (viz hodiny VP a ŠMP, popř. je možné dohodnout jiný termín).

Typy rizikového chování:

  • šikana a extrémní projevy agrese
  • extrémně rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
  • rasismus a xenofobie
  • negativní působení sekt
  • sexuální rizikové chování
  • závislostní chování (adiktologie)
  • záškoláctví

V širším pojetí:

  • okruh poruch a problémů spojených se syndromem týraného a zanedbávaného dítěte
  • spektrum poruch příjmů potravy.

Informace pro rodiče

Osobní návštěvy a individuální konzultace:
V případě, že se jedná o závažný výchovný problém, dáváme přednost tomu, aby u jednání byli přítomni žák- rodič- učitel.

Třídní schůzky: 21. 11. 2018 a 24. 4. 2019

Dny otevřených dveří: 28. 11. 2018 a 16. 1. 2019

Odkazy na právní předpisy: viz Výchovné poradenství

Konzultační hodiny

Lichý týden: Úterý 7:45 – 09:20

Sudý týden: Pondělí 8:35- 10:20

Možno i v jiný termín – dle dohody.