Maturita

 

Informace k maturitním zkouškám ve školním roce 2019/2020

Podle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, a podle vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., v platném znění, zveřejňuji následující informace k maturitní zkoušce, která proběhne ve školním roce 2019/2020.

Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platné znění, a Vyhlášky MŠMT ČR č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání maturitní zkouškou ve středních školách, v platném znění, a v souladu s učebními dokumenty školy a s katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky.

1. Společná část maturitní zkoušky (MZK)

  • Společná část MZK se skládá ze 2 povinných zkoušek : z českého jazyka a literatury a druhého předmětu, kde si žák zvolí mezi matematikou a cizím jazykem vyučovaným ve škole.
  • Zkouška z předmětu český jazyk a literatura a zkouška z předmětu cizí jazyk se skládají z dílčích zkoušek konaných formou didaktického testu, písemné práce a ústní formou před komisí.
  • Nepovinné zkoušky ve společné části mohou být nejvýše 2 a žák je může konat pouze z matematiky, pokud z ní nekoná povinnou zkoušku, a cizího jazyka vyučovaného ve škole, z něhož nekoná povinnou zkoušku.
  • Zkoušky společné části mají pouze jednu úroveň obtížnosti, pro niž se použijí dosavadní katalogy pro základní úroveň obtížnosti.
  • MZK konané formou didaktického testu a písemné práce jsou neveřejné, dílčí zkoušky konané ústní formou jsou veřejné.
  • Žák vykoná úspěšně společnou část MZK, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky, ze kterých se skládá společná část MZK.

2. Profilová část maturitní zkoušky (MZK)

3. Nepovinná maturitní zkouška

V Kolíně dne 26. srpna 2019, ředitelka školy Mgr. Zdeňka Pavlíková

Zadání maturitní práce

Seznam literárních děl

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh z cizích jazyků

Cvičné testy

Cermat – průvodce přihlášením žáka

Kritéria hodnocení profil. MZK